Grote getallen wiki
Advertisement

Hyper-E notation is een notatie voor grote getallen van Sbiis Saibian.

Definitie[]

1. E(a)b =


2. @1 = @

De enen op het eind moeten worden weggehaald

3. E@a#b = E@(E@a#b-1)

Als er geen getal tussen haakjes naar de E staat, wordt het 10. E(10)a = Ea

Voorbeelden[]

E100 = = Googol

E100#2 = E(E100) = Googolplex

E1#10 = EEEEEEEEEE1 = Decker (Dekalogue)

E1#100 = E(E(...(E(1))...)) = Giggol

E100#100 = Grangol

Extended Hyper-E notation[]

Extended Hyper E-notation gebruikt meerdere hyperions ( #-tekens )

Daarom komt er een regel bij:

E@a##...##b = E@a##...#a##...##(b-1)

Voorbeelden[]

E100##100 = E100#100#100...100#100#100 = gugold

E100##100#2 = E100##(E100##100#1) = E100##(E100##100) = E100#gugold = gugolda-suplex

Bronnen[]

Sbiis Saibian's site

Advertisement